สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เป็นมรดกที่มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งโคลงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างและโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตแสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี โคลงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง เป็นโคลงภาพที่บรรยายเหตุการณ์อันสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของพระสุริโยทัยที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 5.1  ม. 2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น    
จุดประสงค์
-นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมา ผู้พระราชนิพนธ์  จุดประสงค์การประพันธ์ ลักษณะการประพันธ์ คำศัพท์ของวรรณคดีเรื่องโคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 10 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ได้
- นักเรียนสามารถสรุปเนื้อเรื่องโคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 10 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ได้
-นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

   เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 10 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 10 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 25 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์