สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจับใจความ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การอ่านมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการอ่านในระดับที่ยากขึ้น ฉะนั้นการอ่านจับใจความสำคัญจากการอ่าน และจากสื่อต่างๆ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการอ่านจับใจความสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/2 จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
จุดประสงค์
-  จับใจความสำคัญตรงตำแหน่งประโยคใจความสำคัญของย่อหน้า    
- บอกลักษณะของประโยคใจความสำคัญได้    
- บอกลักษณะของประโยคขยายความได้
 

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินการอ่านจับใจความสำคัญ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การอ่านจับใจความสำคัญ
เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ (2) 17 มิ.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์