สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงควบคุมอาการและรักษาแบบประคองอาการเท่านั้น การป้องกันที่ถูกต้องจึงเป็นทางเลือกที่ควรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิตเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          อธิบายการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีได้

ด้านคุณลักษณะ

           แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

           แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

          แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

          แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

       ตรวจผลงาน (ใบงาน)

       สังเกตพฤติกรรม

       ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

       มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

       แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์

          ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การป้องกันตนเอง จากโรคเอดส์ วันที่ 20 ส.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี