สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่สามารถเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่พบมากในหมู่วัยรุ่น เนื่องจาก วัยรุ่นในปัจจุบัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองทำให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ

                      แสดงพฤติกรรมการมีวินัย               

                      แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

                     แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

       ตรวจผลงาน (ใบงาน)

       สังเกตพฤติกรรม

       ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

       มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

       แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์

          ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 13 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี