สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการ  เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา การทำความเข้าใจ สามารถยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการมีสุขภาวะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

         อธิบายปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

        วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
  2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
  3. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน
  4.  แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

       ตรวจผลงาน (ใบงาน)

       สังเกตพฤติกรรม

       ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

       มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

       แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์

          ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 9 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี