สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงพยุงเนื่องจาก ของเหลวกระทำต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 วิเคราะห์แรงพยุงและการจมการลอยของวัตถุ ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์

การวัดผลและประเมินผล

1 วิเคราะห์แรงพยุงและการจมการลอยของวัตถุ ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงพยุง
เรื่อง แรงพยุง(1) วันที่ 30 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา