สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายๆ แรงกระทำต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์  วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน

2. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงลัพธ์
เรื่อง แรงลัพธ์ วันที่ 16 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา