สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หมายถึง สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ที่ไม่ได้มีการวางแผนให้เกิดขึ้น การไม่มีความรู้ในเรื่อง เพศศึกษา หรือเข้าใจเกี่ยวกับคุมกำเนิด ผิดวิธี การถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกความหมาย สาเหตุ และ ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควรได้

2 นักเรียนบอกวิธีการป้องกันการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมและการอภิปรายข้อมูลที่ได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
เรื่อง ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ 26 ส .ค. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา