สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ปัจจุบันอากาศเป็นมลพิษก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรีนรอธิบายเกี่ยวกับวิธีการดูและรักษาอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหายใจ 4
เรื่อง ระบบหายใจ (4) วันที่ 22 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา