สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ความจุอากาศของปอดของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศ โดยเฉลี่ยแล้วเพศชายมีความจุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สังเกตและอธิบายกลไกการหายใจเข้าและหายใจออกโดยใช้การทำงานของปอด

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหายใจ 3
เรื่อง ระบบหายใจ (3) วันที่ 19 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา