สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และหัวใจคลายตัวเพื่อรับเลือด จะทำให้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจร

2 ออกแบบการทดลองและทดลองเปรียบเทียบวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังทำกิจกรรมต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหมุนเวียนเลือด 4
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 4 วันที่ 12 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา