สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายมาใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 การนำสารละลายมาใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง สารละลายในชีวิตประจำวัน
เรื่อง สารละลายในชีวิตประจำวัน วันที่ 1 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา