สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารละลายอิ่มตัวคือ สารละลายที่ไม่สามารถละลายในตัวทำละลายได้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อตัวทำละลายและอุณหภูมิคงที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สังเกตลักษณะและบรรยายการละลายของสาร

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง สารละลายอิ่มตัว
เรื่อง สารละลายอิ่มตัว วันที่ 17 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา