สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเด็นเนื้อหา        

1. การละลายของตัวละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกัน

สาระสำคัญและความคิดรวบยอด

1.ตัวละลายชนิดเดียวกันละลายได้ในตัวทำละลายต่างชนิดกัน

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ทดลองและอธิบายการละลายของตัวละลายชนิดเดียวกันในตัวทำละลายต่างชนิดกัน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง การละลายของสารในตัวทำละลาย
เรื่อง การละลายของสารในตัวทำละลาย(1) วันที่ 10 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา