สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิพจน์ที่เขียนในรูปเอกนามหรือในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปเรียกว่า พหุนาม

          การหารพหุนามด้วยเอกนาม ให้นำตัวหารไปหารทุกพจน์ของตัวตั้ง แล้วนำผลที่ได้มารวมกัน ขั้นตอนการหารจะสิ้นสุดลงเมื่อตัวตั้งใหม่มีดีกรีน้อยกว่าตัวหารซึ่งถือว่าเป็นเศษ ถ้าหารพหุนามแล้วได้เศษเป็นศูนย์ เรียกว่า หารลงตัว ถ้าหารพหุนามแล้วได้เศษไม่เป็นศูนย์ เรียกว่า หารไม่ลงตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน  ค 1.2          เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้

ตัวชี้วัด  ค 1.2 ม.2/1     เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

จุดประสงค์

นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์จากการหารพหุนามด้วยเอกนามที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

9.1 วิธีการ

                    1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 9 เรื่อง การหารพหุนาม (2)

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 9 เรื่อง การหารพหุนาม (2)

                   2. ใบงานที่ 9 เรื่อง การหารพหุนาม (2)

3 เกณฑ์


                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                  2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พหุนาม
ชั่วโมง การหารพหุนาม 2
เรื่อง การหารพหุนาม (2) วันที่ 6 ต.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง