สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เลขยกกำลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงจำนวนที่เกิดจากการคูณตัวเองซ้ำกันหลาย ๆ ตัว เขียนแทนด้วย  an  โดย a แทนจำนวนใด ๆ และ n แทนจำนวนเต็มบวก  อ่านว่า “a ยกกำลัง n”หรือ “a กำลัง n”

 

     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ม.2/1      เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้

จุดประสงค์

          นักเรียนสามารถหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สำรวจการคูณเลขยกกำลัง
                   3. ตรวจกิจกรรมที่ 2 เรื่อง สำรวจการหารเลขยกกำลัง
                   4. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง

                   5. นักเรียนประเมินตนเอง

 

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง

                   2. ใบงานที่ 1 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
ชั่วโมง สมบัติของเลขยกกำลัง 1
เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (1) วันที่ 7 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง