สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหมุน คือ การแปลงรูปเรขาคณิตโดยหมุนรูปต้นแบบทำให้จุดบนรูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งมีจุดตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและจุดที่สมนัยกันทำมุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน  ค 2.2      เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

ตัวชี้วัด  ค 2.2 ม.2/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

          นักเรียนสามารถบอกภาพที่เกิดขึ้นจากการหมุน และอธิบายการวิธีการหมุนรูปต้นแบบได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง การหมุน

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง การหมุน

                   2. ใบงานที่ 3 เรื่อง การหมุน

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชั่วโมง การหมุน
เรื่อง การหมุน วันที่ 25 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง