สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อ่านและเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร (Food Facts) ของชาวต่างชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

     7.1 บอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร (Food Facts) ของชาวต่างชาติและของประเทศไทยได้

     7.2 ตอบคำถามและบอกใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Food Facts ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการตอบคำถามและบอกใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Food Facts ได้

2. ประเมินผลงาน: เขียนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร (Food Facts) ของประเทศไทยได้ถูกต้อง

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
เรื่อง Food Facts.16 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง