สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเกี่ยวกับเวลาและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่อง Meal Times ได้

2 ตอบคำถามและบอกใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Meal Times ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของเจ้าของภาษา

2. ประเมินผลงาน: เขียนเกี่ยวกับมื้ออาหารและรายการที่ตนเองชื่นชอบได้ //ตอบคำถามได้ถูกต้อง

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
เรื่อง Meal Times 13 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง