สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเรื่องเกี่ยวกับอาหารไม่มีประโยชน์ (Junk Food) เพื่อตอบคำถาม และเรียนรู้ประโยคคำถาม Do you like junk food? และ Can you tell me the name of that junk food?

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1 อ่านเรื่องเกี่ยวกับ Junk Food และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

2 ใช้โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคล

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไม่มีประโยชน์ (Junk Food) และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

2. ประเมินผลงาน: สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับอาหารไม่มีประโยชน์และบอกเหตุผลได้

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Eating Out
เรื่อง Junk Food 6 ก.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง