สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สามารถใช้คำศัพท์ คำกริยาอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วในอดีต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ(main idea) และตอบคำถาม  จากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน และเรื่องสั้น

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1. อ่านคำกริยาในรูปอดีตได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2. บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วในอดีตโดยใช้โครงสร้างภาษาได้ถูกต้อง  (Past simple tense)

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการอ่านออกเสียงคำศัพท์หรือคำกริยาในรูปอดีต (V.2)

2. ประเมินผลงาน: เขียนไดอารี่นำเสนอข้อมูลตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วในอดีต

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
เรื่อง What did you do last summer? 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง