สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สนทนาโต้ตอบโดยใช้ Adverb of Frequency บอกความถี่  ใช้โครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และ คำถามเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตร หรือ กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน   ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยการใช้รูปประโยค Present Simple Tense และการใช้ Adverb of Frequency บอกความถี่ โครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และ คำถามในการทำกิจกรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการใช้  

 - การใช้ do/don’t ในโครงสร้างประโยคบอกเล่า

 - การใช้ does/doesn’t ในโครงสร้างประโยคปฏิเสธ และ

 - การใช้ Do, Does ในโครงสร้างประโยคคำถาม และ

 - การตอบคำถาม Short answer (Yes, she does./No, she doesn’t.)

 2. ประเมินผลงาน: เขียนโครงสร้างประโยค  Present Simple Tense โดยใช้โครงสร้างดังนี้

 - การใช้ do/don’t ในโครงสร้างประโยคบอกเล่า

 - การใช้ does/doesn’t ในโครงสร้างประโยคปฏิเสธ และ

 - การใช้ Do, Does ในโครงสร้างประโยคคำถาม และ

 - การตอบคำถาม Short answer (Yes, she does./No, she doesn’t.)

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
เรื่อง What do you usually do every day? (2) 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง