สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์เกี่ยวกับการทักทาย ถามทุกข์สุขและกล่าวลา โดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย How 's it going?  , How are you? ดั้งนั้น นักเรียนจึงต้องเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนเกี่ยวกับการทักทาย การถามทุกข์สุขและกล่าวลา ตามความเหมาะสมของโอกาศ สถานที่ตามมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติและใช้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ใช้สำนวนพูดทักทาย แนะนำและกล่าวลาโดยใช้โครงสร้างภาษาที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา

ต2.1 ม.1/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตุความถูกต้องในการใช้สำนวนพูดทักทาย แนะนำและกล่าวลา

2.ตรวจสอบความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัด

3.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me
เรื่อง How’s it going? 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง