สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดจุดหนึ่งมายังส่วนของเส้นตรงโดยใช้วงเวียนและสันตรง

ขั้นที่ 1 ใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมียาวพอสมควร เขียนส่วนโค้งตัดABที่จุด D และจุด E

ขั้นที่ 2 ใช้จุด D และจุด Eเป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมียาวพอสมควร และยาวเท่ากัน เขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด F

ขั้นที่ 3 ลากCF ตัดAB ที่จุด G  

 

จะได้CG  ตั้งฉากกับAB  ที่จุด G

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ม.1/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

             3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเรขาคณิต
เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ 21 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย