สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรง

ขั้นที่ 1 ลากต่อPQ ออกไปยาวพอสมควรถึงจุด R

ขั้นที่ 2  ใช้จุด Q เป็น จุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมียาวพอสมควร เขียนส่วนโค้งตัดที่จุด S และจุด T ตามลำดับ

ขั้นที่ 3 ใช้จุด S และจุด Tเป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมียาวพอสมควร และยาวเท่ากัน เขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด U

ขั้นที่ 4 ลาก ส่วนของเส้นตรง ผ่านจุด U

จะได้QV ตั้งฉากกับPQ ที่จุด Q

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ม.1/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

            3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเรขาคณิต
เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้ 20 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย