สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้วงเวียนและสันตรง

ขั้นที่ 1 กางวงเวียนรัศมียาวกว่าครึ่งหนึ่งของ

ขั้นที่ 2  ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้ง ตัดด้านบนและด้านล่างของ

ขั้นที่ 3 ใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัด ด้านบนและด้านล่างของ  ที่จุด C และจุด D

ขั้นที่ 4  ลาก ตัดกับ  ที่จุด E

จะได้จุด E เป็นจุดกึ่งกลางของ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ม.1/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

             3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเรขาคณิต
เรื่อง การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง 8 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย