สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสามารถเปรียบเทียบจากเส้นจำนวนได้ดังนี้

       -7     -6     -5      -4     -3     -2     -1       0     1       2      3

จากเส้นจำนวนจะพบว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายเสมอ

และจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาของศูนย์จะมีค่าเพิ่มขึ้นทีละ 1 ไปเรื่อยๆ   ส่วนจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายของศูนย์จะมีค่าลดลงทีละ 1 ไปเรื่อยๆ  

สัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

=                  แทน    เท่ากับ

≠                  แทน    ไม่เท่ากับ

>                 แทน    มากกว่า

<                 แทน    น้อยกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  

 ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

1. อธิบายหลักในการเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวกได้

2. แสดงวิธีการเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวกที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 2

เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 2  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

เกณฑ์

1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม 2 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย