สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนเต็มแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

         1. จำนวนเต็มบวก หมายถึง จำนวนเต็มที่มากกว่า 0 ขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุดจำนวนเต็มบวก คือ จำนวนนับ หรือ จำนวนธรรมชาตินั่นเอง ได้แก่ 1 , 2 , 3 , … 

1  เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด

         2. จำนวนศูนย์ ได้แก่  0

0  ไม่ใช่จำนวนนับ

3. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ จำนวนเต็มที่น้อยกว่าศูนย์ และมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด ได้แก่ –1 ,–2,–3 ,…  เส้นจำนวนแสดงจำนวนเต็มลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

          1. บอกความหมายของจำนวนเต็มบวก ศูนย์ และจำนวนเต็มลบได้

          2. จำแนกจำนวนเต็มแต่ละประเภทได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

          1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

           2. ตรวจใบงานที่ 1

2. เครื่องมือ

           1. แบบทดสอบก่อนเรียน

           2. แบบบันทึกคะแนน ใบงานที่ 1

3. เกณฑ์

           1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง ความหมายของจำนวนเต็ม 1 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย