สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การอ่าน การเขียนและการร้องโน้ตเพลงไทยและสากล เริ่มต้นจากการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ตัวโน้ต ค่าตัวโน้ต รวมไปถึงกุญแจประจําหลัก และตัวโน้ต บันไดเสียง C Major ซึ่งการอ่านเขียน ร้องโน้ตบนบันไดเสียง C Major เป็นพื้นฐานของการอ่าน โน้ตในบทเพลงของดนตรีไทยในทุกเพลง โดยจะเริ่มจากอัตราจังหวะ 2 ชั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกทักษะทางดนตรีทั้งไทยและสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบาย ค่าตัวโน้ต ตัวหยุดโน้ต และการเพิ่ม ค่าตัวโน้ต   

ด้านทักษะและกระบวนการ

อ่าน และเขียนอธิบาย ค่าตัวโน้ต ตัวหยุดโน้ต และการเพิ่ม ค่าตัวโน้ต   

ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

อธิบาย ค่าตัวโน้ต ตัวหยุดโน้ต และการเพิ่ม ค่าตัวโน้ต   

ด้านทักษะและกระบวนการ

อ่าน และเขียนอธิบาย ค่าตัวโน้ต ตัวหยุดโน้ต และการเพิ่ม ค่าตัวโน้ต   

ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
ชั่วโมง โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
เรื่อง ค่าตัวโน้ตและตัวหยุดโน้ต 30 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด