สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การอ่าน การเขียนและการร้องโน้ตเพลงไทยและสากลเริ่มต้นจากการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ตัวโน้ต ค่าตัวโน้ต รวมไปถึงกุญแจประจําหลัก และตัวโน้ตบนบันไดเสียง C Major ซึ่งการอ่านเขียน ร้องโน้ตบนบันไดเสียง C Major เป็นพื้นฐานของการอ่าน โน้ตในบทเพลงของดนตรีไทยในทุกเพลง โดยจะเริ่มจากอัตราจังหวะ ๒ ชั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกทักษะทางดนตรีทั้งไทยและสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

ทักษะการร้องโน้ตเพลงสากล twinkle twinkle little star

มีทักษะในการร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น

    ด้านเจตคติ

          ตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

อธิบายความหมายของบรรทัด ๕ เส้นและสัญลักษณ์ทางดนตรี

ด้านทักษะ/กระบวนการ

      เขียนลักษณะของเส้นต่างๆได้

ด้านคุณลักษณะ

          มุ่งมั่นในการทํางาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
ชั่วโมง โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
เรื่อง บรรทัด 5 เส้น 23 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงาน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด