สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงของดนตรีมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใช้จัดประเภทของวงดนตรีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          ระบุเครื่องดนตรีไทย วงเครื่องสาย และวงมโหรี

ด้านทักษะและกระบวนการ

          จัดวงวงเครื่องสาย และวงมโหรี

ด้านเจตคติ

          เห็นคุณค่าดนตรีไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม มุ่งมั่นในการทํางาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          ระบุเครื่องดนตรีไทย วงเครื่องสาย และวงมโหรี

ด้านทักษะและกระบวนการ

          จัดวงวงเครื่องสาย และวงมโหรี

ด้านเจตคติ

          เห็นคุณค่าดนตรีไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม มุ่งมั่นในการทํางาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรีคู่วัฒนธรรม
ชั่วโมง ดนตรีคู่วัฒนธรรม
เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายและวงมโหรี) 2 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายและวงมโหรี)
ใบความรู้ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายและวงมโหรี)
* ใบงานประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายและวงมโหรี)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายเครื่องคู่)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงเครื่องสายปี่ชวา)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงมโหรีเครื่องเดี่ยว)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงมโหรีเครื่องคู่)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงมโหรีเครื่องใหญ่)