สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงของดนตรีมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใช้จัดประเภทของวงดนตรีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          ระบุเครื่องดนตรีไทยวงปี่พาทย์

ด้านทักษะและกระบวนการ

          จัดวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์

ด้านเจตคติ

          ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ มุ่งมั่นในการทํางาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          ระบุเครื่องดนตรีไทยวงปี่พาทย์

ด้านทักษะและกระบวนการ

          จัดวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์

ด้านเจตคติ

          ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ มุ่งมั่นในการทํางาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรีคู่วัฒนธรรม
ชั่วโมง ดนตรีคู่วัฒนธรรม
เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์) 25 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)
ใบความรู้ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)
ใบงานประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์เครื่องห้า)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์เครื่องคู่)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (เพลงมอญอ้อยอิ่ง)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์นางหงส์)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์เสภา)