สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงของดนตรีมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใช้จัดประเภทของวงดนตรีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          จําแนกเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ด้านทักษะและกระบวนการ

          เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ด้านเจตคติ

          ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ มุ่งมั่นในการทํางาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

     จําแนกเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ด้านคุณลักษณะ

ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ มุ่งมั่นในการทํางาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรีคู่วัฒนธรรม
ชั่วโมง ดนตรีคู่วัฒนธรรม
เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ 18 มิ.ย. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
* ใบงานประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
VDO ประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (เพลงเรือ)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ลำตัด)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ขับซอ)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (เพลงบอก)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ลำกลอน)
VDO ประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ (ลำผญา)