สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำให้ทั้งประชาชนและหน่วยงานของรัฐใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้

2. วิเคราะห์พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเหตุผล

3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง 

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
ชั่วโมง กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เรื่อง กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์