สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      หากบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียวมีอำนาจมากเกินไป อาจจะมีการใช้อำนาจโดยขาดความระมัดระวังหรือใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการกระจายอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นมีอำนาจเท่ากันเพื่อตรวจสอบ ยับยั้งหรือสนับสนุนกัน ทำให้การใช้อำนาจเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

             ส 2.2 ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการได้อย่างถูกต้อง

2. สืบค้นข้อมูลบทบาทหน้าที่ จำนวน และคุณสมบัติของตำแหน่งต่างๆในโครงสร้างผังอำนาจอธิปไตยได้

3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
ชั่วโมง อำนาจอธิปไตย
เรื่อง อำนาจอธิปไตย (2) 14 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์