สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงความเคารพคือการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลต่าง ๆ เป็นมารยาทที่ดีโดมีหลักพัฒนามาจากแนวทางปฏิบัติทางศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนในแสดงความเคารพได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. ปฏิบัติการแสดงความเคารพได้

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายถึงคุณค่าของการแสดงความเคารพได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง การแสดงความเคารพ
เรื่อง การแสดงความเคารพ 3 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์