สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักบวชเป็นองค์ประกอบหนึ่งของในหลายศาสนา ซึ่งมีหน้าที่ในการฝึกฝน ปฏิบัติ เพื่อที่จะนำเอาคำสอนของศาสนามาเผยแผ่ ทั้งนี้ศาสนิกชนตามศาสนานั้นควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพต่อนักบวชของศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. จำแนกบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ได้

ด้านคุณลักษณะ 

3. ประเมินคุณค่าของการศึกษาบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม              

              

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
เรื่อง เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ 23 ก.ค. 64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์