สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ถ้อยคำ ที่เป็นข้อคิด เตือนใจ เป็นผลให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1  ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของพุทธสุภาษิต นิสมฺม กรณํ เสยฺโย และทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต

ด้านคุณลักษณะ 

3. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง ใคร่ครวญก่อนจึงทำ
เรื่อง ใคร่ครวญก่อนจึงทำ 20 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์