สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ถ้อยคำ ที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความเป็นจริงช่วยกระตุ้นให้ผู้คนทำความดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต  ยํ เว เสวติ ตาทิโส และ อตฺตนา โจทยตฺตานํ

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธศาสนสุภาษิตในชีวิตประจำวัน

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายคุณค่าของการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 16 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์