สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ชาวพุทธทุกคนควรมีจิตสำนึกในพุทธคุณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของพระรัตนตรัยและบทสรรเสริญพุทธคุณได้อย่างชัดเจน

   ด้านทักษะและกระบวนการ

2. เขียนบทสวดมนต์และบูชาพระรัตนตรัยและบทสรรเสริญพุทธคุณ

ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยและพุทธคุณ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานเป็นรายบุคคล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง พระรัตนตรัย
เรื่อง พระรัตนตรัย 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์