สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      พืชต้องการธาตุอาหารเพื่อให้กระบวนการต่างๆ ในพืชเป็นไปอย่างปกติเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการหายใจธาตุอาหารของพืชเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงถ้าขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาต้องแก้ไขโดยการให้ธาตุที่ขาด โดยไม่สามารถใช้ธาตุอื่นทดแทนได้ธาตุอาหารที่พืชขาดไม่ได้ มี 17 ธาตุ ซึ่งพืชได้รับจากน้ำและอากาศ 3 ธาตุคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน และพืชได้รับจากดิน 14 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถันเหล็ก แมงกานีส สังกะสีทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม คลอรีน ซึ่งรากพืชจะดูดธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้หลายรูปแบบเช่นรูปของสารประกอบแก๊ส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
ชั่วโมง การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
เรื่อง ธาตุอาหารบางชนิดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 16 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)