สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การแพร่ คือ การกระจายของอนุภาคของสารจากที่ที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารมากไปสู่ที่ซึ่งมีความเข้มข้นของอนุภาคสารน้อย จนกระทั่งอนุภาคของสารบริเวณทั้งสองมีความเข้มข้นเท่ากัน โดยการกระจายของอนุภาคสารมีทิศทางที่ไม่แน่นอน
        การออสโมซิส คือ การเคลื่อนที่ของน้ำจากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นมากผ่านเยื่อเลือกผ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้

2. ยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวันได้

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพร่และออสโมซิสได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
ชั่วโมง เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
เรื่อง การแพร่และออสโมซิส (1) 25 ส.ค.64 (มีใบกิจกรรม)