สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ส่วนสารผสมนั้นประกอบด้วยสารสองชนิดมารวมกัน ซึ่งสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ สารผสมมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวขงสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟแปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบกิจกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. แบบประเมินทักษะกระบวนการ

4. แบบประเมินคุณลักษณะ/เจตคติ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
ชั่วโมง สารและสมบัติของสาร
เรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 23 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)