สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาคำตอบของเรื่องราว  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ศึกษาเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.1/3 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

3. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้สืบค้นเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ

การวัดผลและประเมินผล

1. สรุปความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

3. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้สืบค้นเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 12 ก.ค. 64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย