สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      กาพย์พระไชยสุริยา เป็นผลงานประพันธ์ของสุนทรภู่ แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพื่อใช้สำหรับเป็นแบบเรียนเรื่องตัวสะกด อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนี้ สะท้อนให้เห็นคุณค่าในด้านสังคมและการเมือง กล่าวคือ เสนอภาพการล่มสลายของเมือง อันเนื่องมาจากการประพฤติทุจริตของผู้มีอำนาจ เหตุการณ์ในเมืองสาวัตถีจึงเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ประชาชนทุกคนที่จะต้องร่วมใจและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความสงบและสันติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม. 1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ม. 1/4 ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน

ท 5.1 ม. 1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม. 1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สรุปเนื้อหากาพย์พระไชยสุริยา

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- ตรวจชิ้นงาน

2. เครื่องมือ

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

- แบบบันทึกการตรวจผลงาน

3. เกณฑ์

- ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ชั่วโมง การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
เรื่อง การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 16 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)