สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       นิทานพื้นบ้าน คือ เรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา ดั้งเดิมนั้นถ่ายทอดกันด้วยมุขปาฐะ ( การเล่าปากต่อปากกันมา การบอกเล่าต่อๆกันมา โดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์ ) แต่ก็มีอยู่มากที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และนิทานพื้นบ้านต้องเล่าด้วยถ้อยคำธรรมดาภาษาชาวบ้านทั่วๆไป เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาช้านานหลาย ชั่วอายุคน ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเล่าดั้งเดิมต้นเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ม 1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 5.1  ม 1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์ทอง

2. วิเคราะห์ แยกแยะประเภทของนิทานทั่วไป นิทานชาดก นิทานพื้นบ้านได้

3. สามารถนำข้อคิด คติสอนใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง อ่าน สรุป คิดวิเคราะห์
เรื่อง อ่าน สรุป คิดวิเคราะห์ 6 ก.ย.64 (มีใบงาน)