สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำบุพบท คือ คำที่ปรากฏหน้าคำนาม หรือคำสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้น กับคำอื่นในประโยคเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         4.1 ม. 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของคำบุพบทได้

2. อธิบายชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้  

3. วิเคราะห์คำบุพบทได้     

4. ใช้คำบุพบทได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. เครื่องมือ

ใบงานเรื่อง คำบุพบท

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
ชั่วโมง สารพันบุพบท
เรื่อง สารพันบุพบท 19 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)