สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำกริยาที่ใช้แสดงการกระทำ แสดงอาการ หรือแสดงสภาพของคำนามและคำสรรพนามในประโยคเป็นคำกริยา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          4.1 ม. 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหน้าที่ของคำกริยาได้

2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยาได้

3. ใช้คำกริยาได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง คำกริยา

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
ชั่วโมง หน้าที่ของคำกริยา
เรื่อง หน้าที่ของคำกริยา (1) 10 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)