สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำกริยาที่ใช้แสดงการกระทำ แสดงอาการ หรือแสดงสภาพของคำนามและคำสรรพนามในประโยคเป็นคำกริยา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          4.1 ม. 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายคำกริยาได้

2. อธิบายชนิดของคำกริยาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียน    

2. เครื่องมือ

ตรวจใบงาน เรื่อง คำกริยา

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
ชั่วโมง คำกริยา
เรื่อง คำกริยา 9 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)