สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้อ่านจะต้องมีการแปลความ ตีความ และขยายความจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง จะทำให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยให้อ่านสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ม.1/5  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายการอ่านตีความ

 

2. อธิบายหลักเกณฑ์การอ่านตีความ

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
ชั่วโมง การตีความคำยาก
เรื่อง การตีความคำยาก 5 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้)